INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Kigal Kagajind
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 18 December 2017
Pages: 156
PDF File Size: 5.34 Mb
ePub File Size: 10.6 Mb
ISBN: 172-9-15126-889-3
Downloads: 36081
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezigar

Het Koninkrijk der Nederlanden dient in dat geval zodanige voorzieningen te treffen dat nadelige gevolgen voor het vaarwater naar Emden worden voorkomen.

The Government of Canada therefore does not consider that it is prohibited from providing for the compulsory use of traffic separation schemes or providing for such exceptions to rule 10 bce and h. Artikel bepalinhen Toon relaties in LiDO.

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Recalling also that, by resolution A. Indien een der genoemde Verdragen wordt gewijzigd, is het gewijzigde Verdrag, zodra dit voor beide Verdragsluitende Partijen in werking is getreden, van toepassing.

De vertegenwoordigers van de beide havenbesturen zullen tenminste eenmaal per jaar bijeenkomen om elkaar op de hoogte te stellen van de voorgenomen investeringen en om andere vraagstukken van het havenbedrijf der beide havens te bespreken teneinde de capaciteit van hun havens overeenkomstig hun geografische ligging zo goed mogelijk te benutten en investeringen die in strijd zouden zijn met een zinvolle bedrijfs- en verkeerspolitiek te vermijden. Indien een Nederlands of Duits vaartuig in aanvaring komt met een vaartuig van een derde land, dan is ten aanzien van het politieonderzoek, het onderzoek van het ongeval en de strafvervolging slechts die Verdragsluitende Partij bevoegd wier vaartuig bij het ongeval is betrokken.

  AUTOQ3D TUTORIAL PDF

Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan. Entry into force Article V. Furthermore, no treaty relations will arise between the State of Kuwait and Israel.

Overige vraagstukken en herziening Toon relaties in LiDO.

Geschiedenis De Verdragsluitende Partijen nemen internaationale bestaande hoofdvaarwater alsmede het Emder Vaarwater en de zuidelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum tot uitgangspunt en verplichten zich – overeenkomstig hoofdstuk 2 – alle maatregelen te nemen die nodig zijn om deze vaarwateren open te houden en eventueel te verbeteren, alsmede zodanige maatregelen die door de andere Verdragsluitende Partij worden genomen, te steunen.

The Secretary-General shall inform all Contracting Parties of the notification of any extension or withdrawal of any extension communicated under this Article.

Translation of “COLREG” in English

Home Zoeken Favorieten Vacatures. Artikel 24 Toon relaties in LiDO. Artikel 12 Toon relaties in LiDO. Artikel 50 Toon relaties in LiDO.

voorklming Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, Artikel 47 Toon relaties in LiDO. Opmetingen, peilingen en hydrologische onderzoekingen Toon relaties in LiDO. Indien aan de Secretaris-Generaal is verzocht een 1 lid te benoemen, zal dat lid worden gekozen uit personen die niet in dienst zijn van een natuurlijke of rechtspersoon welke belang heeft bij het geschil, en die onderdaan zijn van een derde Staat die direct noch indirect belang bij het geschil heeft.

De desbetreffende bepaling treedt na een jaar te rekenen van de ontvangst van de schriftelijke opzegging door de andere Partij af, aanfaringen werking. Territorial Application Article IV.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland hebben overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen:. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

Artikel 28 Toon relaties in LiDO.

Inhoudsopgave

Artikel 4 Toon relaties in LiDO. Aan de zeezijde van deze lijn kan de visserij zonder schriftelijke toestemming worden uitgeoefend. III Toon wetstechnische informatie. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization. Iedere Partij benoemt een 1 lid in de commissie en de twee 2 aldus benoemde leden benoemen samen het derde lid. Artikel 27 Toon relaties in LiDO.

  AVUSTUSHAKEMUS RAKENNUSPERINNN HOITOON PDF

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Duitsland het voornemen heeft bepalinegn Emder Vaarwater uit te diepen tot 8 meter bij het gemiddelde laagwater-springtij en met de hiervoor noodzakelijke waterbouwkundige werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

Waterbouwkundige werkzaamheden die zowel onder artikel 8 als onder artikel 9 vallen worden door de Bondsrepubliek Duitsland uitgevoerd.

Invites Contracting Parties to the Convention to submit any objections they may have to the amendments not later than 1 Julygan the amendments shall be deemed to have been accepted for entry into force as determined in the present resolution. Het vereiste van prompte en ononderbroken doortocht sluit niet uit de vaart door of de vlucht over deze zeegebieden ten behoeve van het verkeer van en naar de Nederlandse Antillen, mits de havenvoorschriften en soortgelijke eisen voor binnenkomst in acht worden genomen.

Zij doen elkaar daartoe zo snel mogelijk, uit eigen beweging of op verzoek, mededeling van die gegevens die voor de uitoefening van hun dienst van belang zijn.